Privacy policy

17.1 Reuzenpanda respects the privacy of the Licensee. Reuzenpanda will process the personal data of the Licensee in accordance with applicable privacy regulations and the Privacy Statement and Processor Terms, which can be accessed on the Reuzenpanda website. The Privacy Statement and Processor Terms are an integral part of this Agreement. The Licensee agrees to the processing of their personal data as described.

17.2 Reuzenpanda is not responsible or liable for the processing of personal data of third parties.

17.3 If necessary for the execution of the Agreement, the Licensee shall, upon request, provide Reuzenpanda with written information on how the Licensee fulfills its obligations under the legislation on the protection of personal data.

17.4 The Licensee indemnifies Reuzenpanda from any claims made by individuals whose personal data is registered or processed by the Licensee in the context of a personal registration held by the Licensee or for which the Licensee is otherwise responsible under the law.

17.5 The responsibility for the data processed by the Licensee using a Reuzenpanda Service lies entirely with the Licensee. The Licensee assures Reuzenpanda that the content, use, and/or processing of the data are not unlawful and do not infringe upon any rights of third parties. The Licensee indemnifies Reuzenpanda against any third-party claims, regardless of the cause, in connection with such data or the execution of the Agreement.

Privacy beleid

17.1 Reuzenpanda respecteert de privacy van Licentienemer. Reuzenpanda zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring en verwerkers voorwaarden die op de website van Reuzenpanda is in te zien. De privacyverklaring en verwerkers voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

 

17.2 Reuzenpanda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden.

 

 

17.3 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer Reuzenpanda desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

 

17.4 Licentienemer vrijwaart Reuzenpanda voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Licentienemer wordt gehouden of waarvoor Licentienemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

 

 

17.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Reuzenpanda door Licentienemer worden verwerkt, ligt volledig bij Licentienemer. Licentienemer staat er tegenover Reuzenpanda voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Licentienemer vrijwaart Reuzenpanda tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.