Algemene Voorwaarden Reuzenpanda

Algemene bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

 

1.1 Reuzenpanda: In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Reuzenpanda’ verstaan, de besloten vennootschap Reuzenpanda gevestigd te Schoutlaan 26, 6002 EA Weert, met als KvK nummer 93566972.

1.2 Licentienemer: De rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Reuzenpanda een Overeenkomst heeft gesloten. De Licentienemer dient achttien jaar of ouder te zijn.

 

1.3 Diensten: De door Reuzenpanda te verlenen diensten, zoals beschreven op reuzenpanda.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser, het verlenen van toegang tot de Licentie en de mogelijkheid geven tot het maken van een Account.

 

1.4 Overeenkomst: De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Reuzenpanda en Licentienemer op grond waarvan Reuzenpanda aan Licentienemer Diensten verleent of goederen levert.

 

1.5 Systeem: De door Reuzenpanda beheerde geautomatiseerde offerte & facturen programma, waaronder mede begrepen de programmacode.

 

1.6 Licentie: Het account en dienst waar Licentienemer toegang tot krijgt.

 

1.7 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepassingsbereik

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Reuzenpanda en op alle met Reuzenpanda gesloten Overeenkomsten waarbij Reuzenpanda goederen en/of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Licentienemer levert.

 

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Licentienemer gaat deze Overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

 

2.4 Reuzenpanda is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien dagen na bekendmaking in werking, tenzij bij bekendmaking een ander termijn is genoemd.

 

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden, op te zeggen. Reuzenpanda is dan niet tot vergoeding van kosten of schade gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato op grond van onverschuldigde betaling gerestitueerd worden.

 

2.6 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

2.7 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. In dat geval treden Reuzenpanda en Licentienemer in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

 

3.1 Tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Reuzenpanda vrijblijvend en binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod, te herroepen. 

 

3.2 Indien Licentienemer zich niet voldoende heeft ingespannen de nodige, volledige en/of juiste gegevens te verstrekken, heeft Reuzenpanda ten ieder tijde het recht de overeenkomst te ontbinden, mits deze nalatige inspanning zwaarwegend genoeg is.

 

3.3 De Overeenkomst tussen Licentienemer en Reuzenpanda komt tot stand door een schriftelijke of digitale mededeling. De digitale mededeling wordt gedaan binnen de Reuzenpanda enterprise.

 

3.4 Reuzenpanda heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

 

Artikel 4 – De Licentie

4.1 Reuzenpanda is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Systeem en gerelateerde software.

 

4.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleiding-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Reuzenpanda, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. 

 

4.3 Reuzenpanda verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Licentienemer kan geen aanspraak maken op de in artikel 4.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.

 

4.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook terbeschikking van een derde te stellen.

 

4.5 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 

4.6 Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apperatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. 

 

4.7 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Reuzenpanda steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

4.8 Licentienemer zal zich onthouden van het moduleren, aanpassen, doorontwikkelen of reverse engineering van het intellectueel eigendom

 

4.9 Reuzenpanda is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. 

 

4.10 Zonder toestemming van Reuzenpanda is het Licentienemer verboden de door Reuzenpanda verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

 

Artikel 5 – Duur gebruiksrecht

 

5.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 jaar geldt. 

 

5.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Licentienemer of Reuzenpanda de Overeenkomst schriftelijk of digitaal opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen voor het einde van de desbetreffende periode. Het digitaal opzeggen verbeurt door in het Reuzenpanda enterprise het account op te zeggen, via dashboard.reuzenpanda.nl. 

 

5.3 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

 

5.4  Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst. 

 

5.5  Reuzenpanda en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; 

 

 • indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
 • Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; 
 • Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Reuzenpanda haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6  Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: 

 

 • openstaande betalingen; 
 • intellectuele eigendomsrechten; 
 • aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Rechten en Plichten Reuzenpanda

 

6.1 Reuzenpanda spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Wij vragen u om ons per direct op de hoogte te stellen als het Systeem een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan info@reuzenpanda.nl of te bellen naar 085 111 00 55.

 

6.2 Reuzenpanda zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentienemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Reuzenpanda worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Licentienemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven. 

 

6.3 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal Reuzenpanda steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Reuzenpanda aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Reuzenpanda zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door Reuzenpanda gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

6.4 Reuzenpanda is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en Diensten van Licentienemer, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

 

6.5 Reuzenpanda behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Reuzenpanda zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

 

6.6 Reuzenpanda kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Reuzenpanda.

 

6.7 Reuzenpanda verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Reuzenpanda. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken die Reuzenpanda biedt. Reuzenpanda stelt Licentienemer in de gelegenheid gebruik te maken van het softwaresysteem van Reuzenpanda. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Reuzenpanda en het gebruiksrecht van Licentienemer strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van Licentienemer strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Licentienemer ter beschikking gesteld, ook niet indien Licentienemer bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

 

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten. Licentienemer zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. Licentienemer mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Licentienemer zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a- Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

 

7.3 Reuzenpanda is nimmer verantwoordelijk voor het maken van backups van de gegevens van Licentienemer. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.

 

7.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan Reuzenpanda door te geven.

 

7.5 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Reuzenpanda mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

 

 • geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
 • geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
 • niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
 • zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
 • geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
 • niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
 • zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
 • alle aanwijzingen van Reuzenpanda die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Reuzenpanda zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Reuzenpanda tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

7.7 Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met Reuzenpanda.

 

7.8 Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzing instanties en wisseling van providers en registrators.

 

7.9 Het is Licentienemer nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 

 

7.10 Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Reuzenpanda uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Licentienemer zal op eerste verzoek van Reuzenpanda toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Reuzenpanda zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Reuzenpanda verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. 

 

7.11 Partijen zijn het er over eens dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

 

7.12 Reuzenpanda is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Reuzenpanda gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan Reuzenpanda verlangen dat Licentienemer daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat.

 

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

 

8.1 Door Reuzenpanda opgegeven of met Reuzenpanda overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. Indien Licentienemer volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Reuzenpanda hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst . Met betrekking tot de door Reuzenpanda verrichte prestaties en de daarvoor door Licentienemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Licentienemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Reuzenpanda tot het leveren van tegenbewijs.

 

8.2 Reuzenpanda is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

 

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Reuzenpanda kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Reuzenpanda genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

 

8.4 Licentienemer komt, met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Diensten.

 

8.5 Indien Reuzenpanda een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Reuzenpanda geldende regeling.

 

Artikel 9 – Betaling

 

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

 

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

 

9.3 Reuzenpanda heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

 

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Licentienemer onverlet.

 

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Reuzenpanda, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

 

9.6 Reuzenpanda heeft te allen tijde het recht de toegang tot het software systeem uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 14 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

 

9.7 Licentienemer dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Reuzenpanda. 

 

9.8 In geval van Diensten aangeboden door Derden, zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel, gaat Licentienemer bij acceptatie van een aanbod een directe overeenkomst aan met de betreffende derde.

 

9.9 Ter zake (dergelijke, in het vorige artikellid genoemde) Diensten aangeboden door Derden komt geen Overeenkomst tot stand voor de betaaldienstverlening tussen Reuzenpanda en Licentienemer, maar tussen de betreffende Derde en Licentienemer. Reuzenpanda is dus geen partij bij de hiervoor bedoelde overeenkomst.

 

9.10 Reuzenpanda is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die Licentienemer lijdt verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst ter zake Diensten aangeboden door Derden.

 

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

 

10.1 Reuzenpanda zal zich naar beste vermogen inspannen fouten, die gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Reuzenpanda zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn ontvangen. Reuzenpanda staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijk en/of beoogde gebruik. Reuzenpanda garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Licentienemer is ontwikkeld, anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Reuzenpanda volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. De herstelverplichting vervalt indien Licentienemer zonder schriftelijke toestemming van Reuzenpanda wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

 

 • Herstel van fouten geschiedt op een door Reuzenpanda te bepalen locatie en wijze. Reuzenpanda is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen

10.2 Reuzenpanda is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

 

10.3 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Reuzenpanda en gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer. 

 

 • Indien Reuzenpanda op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Reuzenpanda staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. De door of vanwege Reuzenpanda aan Licentienemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Licentienemer als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Licentienemer kenbaar worden gemaakt. Reuzenpanda is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Licentienemer zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

10.4 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Reuzenpanda opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Reuzenpanda. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

 

10.5 Het is niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de contractperiode is het mogelijk om de Overeenkomst, zonder kosten, stop te zetten conform artikel 5.

 

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

 

10.7 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal Reuzenpanda steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

 

10.8 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Reuzenpanda aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Reuzenpanda zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door Reuzenpanda gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Reuzenpanda steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

11.2 Licentienemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Reuzenpanda van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Licentienemer vrijwaart Reuzenpanda tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

 

11.3 Reuzenpanda is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Licentienemer is overeengekomen.

 

11.4  Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

12.1 De totale aansprakelijkheid van Reuzenpanda wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Licentienemer overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt alleen zaakschade verstaan. Niettegenstaande enige andere bepaling, is de aansprakelijkheid van Reuzenpanda jegens Licentienemer uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Reuzenpanda in voorkomend geval uitkeert. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Reuzenpanda voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 50.000 (vijftigduizend Euro) bedragen.

 

12.2 De aansprakelijkheid van Reuzenpanda voor indirecte schade waaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Licentienemer, schade verband houdende met het gebruik van door Licentienemer aan Reuzenpanda voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Licentienemer aan Reuzenpanda voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Reuzenpanda verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

 

12.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Reuzenpanda.

 

12.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Licentienemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Reuzenpanda meldt, doch uiterlijk twaalf (12) dagen na het ontstaan van de schade. Iedere vordering tot schadevergoeding door Reuzenpanda vervalt door het niet tijdig melden van de schade danwel door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Licentienemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

 

12.5 Licentienemer vrijwaart Reuzenpanda voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Licentienemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Reuzenpanda geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Licentienemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 

12.6 Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Reuzenpanda zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

12.7 Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zijn niet aan Reuzenpanda toerekenbaar en Reuzenpanda is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen

 

Artikel 13 – Termijnen

 

13.1 Reuzenpanda spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Reuzenpanda genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden Reuzenpanda niet en hebben steeds een indicatief karakter.

 

13.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Reuzenpanda en Licentienemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

 

13.3 In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Reuzenpanda wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Licentienemer Reuzenpanda schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Licentienemer Reuzenpanda een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Reuzenpanda in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

13.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Reuzenpanda gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Licentienemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

13.5 Reuzenpanda is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Licentienemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Licentienemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst 

 

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Licentienemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

14.2 Indien Licentienemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 

 

14.3 Bedragen die Reuzenpanda vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Reuzenpanda ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

14.4 Indien een Overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Reuzenpanda zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

 

14.5 Licentienemer is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

 

14.6 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Reuzenpanda kan de Overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Licentienemer direct of indirect wijzigt. Reuzenpanda is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Licentienemer onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Licentienemer tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van Licentienemer tot toegang en/of gebruik van de Diensten van Reuzenpanda, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Reuzenpanda vereist is.

 

Artikel 15 – Overmacht

 

15.1 Reuzenpanda is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 

 • een tekortkoming van externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Reuzenpanda;
 • onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
 • belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
 • werkstakingen;
 • brand;
 • ongeval of ziekte van personeel;
 • Denial of Services (DoS) aanvallen;
 • door Reuzenpanda onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Reuzenpanda afhankelijk is;
 • algemene vervoersproblemen;
 • Epidemie of Pandemie;
 • overmacht van toeleveranciers van Reuzenpanda;
 • overheidsmaatregelen.

15.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat Reuzenpanda tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn

 

15.3 Indien Reuzenpanda door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 16 – Advisering

 

16.1 Alle door Reuzenpanda gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Reuzenpanda verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Reuzenpanda te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Reuzenpanda verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Reuzenpanda verleent daarbij geen enkele garantie.

 

16.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Reuzenpanda is Reuzenpanda niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Reuzenpanda tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Reuzenpanda.

 

Artikel 17 – Privacy

 

17.1 Reuzenpanda respecteert de privacy van Licentienemer. Reuzenpanda zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring en verwerkers voorwaarden die op de website van Reuzenpanda is in te zien. De privacyverklaring en verwerkers voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

17.2 Reuzenpanda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden.

 

17.3 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer Reuzenpanda desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

17.4 Licentienemer vrijwaart Reuzenpanda voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Licentienemer wordt gehouden of waarvoor Licentienemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

 

17.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Reuzenpanda door Licentienemer worden verwerkt, ligt volledig bij Licentienemer. Licentienemer staat er tegenover Reuzenpanda voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Licentienemer vrijwaart Reuzenpanda tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 

18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

18.2 De rechter te Roermond is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen partijen.

 

18.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reuzenpanda aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Reuzenpanda is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

 

18.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.97